Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, training en transactie tussen Selfmade Beauty en de cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Cursusduur en cursuskosten

De cursusduur is per cursus aangegeven op de website van Selfmade Beauty en/of in de cursusbrochure van Selfmade Beauty.U dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de training uw werkplek klaar te maken. Cursussen dienen altijd op de afgesproken data en plaats te worden gevolgd.

De cursuskosten bestaan uit cursusgelden en kosten voor het starterspakket. De cursusgelden en overige kosten zijn per cursus of specialisatiecursus aangegeven op de website van Selfmade Beauty of in de brochure.

Artikel 3.  Betalingen

Betalingen dienen minimaal een week voor aanvang van de cursus voldaan te zijn onder vermelding van de naam van de cursist en de datum van de opleiding. Bij de online reservering dient de betaling direct te geschieden na het boeken van een datum. Bij te late betaling kan Selfmade Beauty de cursist weigeren voor de cursus. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente (5% van het totaal bedrag) en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen.

Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.

Artikel 4. Cursusplanning en overmacht

1. Selfmade Beauty behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een cursus op een later tijdstip (uiterlijk 3 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 3 maanden kan aanvangen dan behoudt Selfmade Beauty zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De betalingen worden uiteraard 100% teruggeboekt. Selfmade Beauty is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.

2. Selfmade Beauty behoudt zich het recht om ten aanzien van cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5.  Inschrijving

1. Inschrijving voor een cursus kan d.m.v. een papieren of digitaal inschrijfformulier . Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste cursus af te nemen en de verschuldigde cursuskosten te betalen. Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email of per post. U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via email of aangetekende brief. Dit wel met artikel 7 in acht genomen.Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan Selfmade Beauty gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten aan Selfmade Beauty verschuldigd blijft.

2. Inschrijfgeld

De aanbetaling voor een cursus bedraagt het volledig bedrag of 50% van de cursuskosten per persoon. U kunt zich online op de website van Selfmade Beauty inschrijven. De inschrijving is pas van kracht als het volledig bedrag of 50% van de cursuskosten per persoon is voldaan.

Artikel 6. Betaling

Voor het cursusgeld en/of het starterspakketpakket zult u een factuur ontvangen met aftrek van de aanbetaling. Deze factuur dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Bij inschrijving korter dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding dient het volledige factuurbedrag per omgaande te worden voldaan

Artikel 7.  Annuleringsregeling

Annulering van de cursus kan alleen geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail (info@hyaluronpenfiller.nl). Bij annulering tot 28 dagen voor de lesdag is het geen inschrijfgeld aan Selfmade Beauty verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de lesdag is 20% van het lesgeld aan Selfmade Beauty verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de lesdag is 50% van het lesgeld aan verschuldigd. Bij beëindiging/niet verschijnen door de cursist na aanvang van de opleiding is 100% van het lesgeld aan Selfmade Beauty verschuldigd.

Artikel 8. Cursusmateriaal

Selfmade Beauty verstrekt cursusmateriaal aan cursisten . Op cursusmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Selfmade Beauty geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Artikel 9. Prijzen

Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. Selfmade Beauty behoudt zich het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Selfmade Beauty is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid doordat er lijm gebruikt wordt . Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen.

Selfmade Beauty aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

Artikel 11. Garantie

11.1 Selfmade Beauty garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

11.2 De garantietermijn van Selfmade Beauty komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Selfmade Beauty is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

11.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Selfmade Beauty) deze gebreken onmiddelijk per email te melden aan Selfmade Beauty. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Selfmade Beauty te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

11.4 Indien klachten van de afnemer door Selfmade Beauty gegrond worden bevonden, zal Selfmade Beauty naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Selfmade Beauty) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Selfmade Beauty gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Selfmade Beauty voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

11.5 Selfmade Beauty is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik en of gebruik na de aangegeven gebruiksduur van de producten.

11.6 De gemiddelde gebruiksduur van een hyaluronpen ligt tussen de 20 en 30x gebruik. Na deze gebruiksduur is de hyaluronpen aan vervanging toe. Om schade aan uw huid te voorkomen wordt geadviseerd om u aan deze gebruiksduur te houden.

Artikel 12. Klachten

Selfmade Beauty heeft een klachtenregistratie. Klachten kunnen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde cursus worden gericht aan: 

info@hyaluronpenfiller.nl 

Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangstdatum, worden behandeld.